Privacy Policy

Inledning

1.1      
Denna integritetspolicy för webbplatser (”Policyn”) reglerar insamling, lagring och användning av personuppgifter som samlas in av den personuppgiftsansvarige Astellas Pharma a/s, vars huvudkontor är registrerat på Kajakvej 2, DK-2770 Kastrup (hädanefter ”Astellas”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) när du använder vår webbplats www.blåsan.se och dess underdomäner (”Webbplatsen”) eller på något sätt som beskrivs i denna policy.

1.2  
Policyn förser dig med information om de personuppgifter som vi samlar in om dig, hur vi använder dina personuppgifter samt dina rättigheter avseende kontrollen över de personuppgifter vi lagrar.

Vilka uppgifter samlar vi in

2.1
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du ger oss

2.2
När du besöker vår webbplats eller kommunicerar med oss kan det hända att du förser oss med dina uppgifter, inklusive dina personuppgifter. När vi ber dig om uppgifter via tillämpliga formulär eller fält online, kommer vi att förklara varför vi behöver och samlar in dessa uppgifter. Dessa uppgifter kan omfatta:

(a) Telefonnummer

(b) Titel

(c) Namn

(d) E-postadress

(e) Reguljär postadress

Uppgifter som vi samlar in automatiskt

2.3
Astellas (eller externa tjänsteleverantörer som agerar å våra vägnar) kan även samla in, lagra och använda vissa uppgifter via automatiska metoder, t.ex. cookies och spårningspixlar, när du besöker vår webbplats. Uppgifter som Astellas samlar in på dessa sätt kan omfatta IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, hänvisande webbadresser, information om åtgärder som vidtas på en webbplats samt datum och tid för webbplatsbesök.

2.4 
Ytterligare information om hur vi använder cookies finns i vår cookiepolicy.

2.5
Vi använder uppgifter som vi samlar in automatiskt: (i) för att administrera vår Webbplats för interna ändamål, inklusive felsökning, (ii) för att säkerställa att innehåll från vår Webbplats presenteras på ett sätt som är så effektivt som möjligt för dig, (iii) som en del av vårt arbete med att hålla vår Webbplats säker samt (iv) för att ta fram aggregerad statistik och rapporter (t.ex. aggregerad information om vilka webbläsare våra besökare använder eller det sammanlagda antalet besökare på vår Webbplats).

Hur vi använder uppgifter som vi samlar in

3.1
Vi kan använda dina uppgifter med ditt medgivande (om nödvändigt) för att:

(a) göra denna webbplats tillgänglig för dig och förse dig med innehåll som är anpassat till dina önskemål,

(b) förse dig med tjänster som du begär och besvara eventuella frågor som du skickar in via Webbplatsen,

(c) förse dig med servicemeddelanden, inklusive meddelanden som underrättar dig om ändringar i våra villkor och policydokument samt

(d) skicka ut uppdateringar, nyhetsbrev, information om händelser eller andra meddelanden som vi tror att du kan vara intresserad av. Du kommer alltid att när som helst kunna avstå från marknadsföringsmeddelanden (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).

Uppgifter som vi delar

4.1
Vi kan eventuellt dela dina uppgifter med andra företag i vår koncern (en förteckning över Astellas anknutna företag finns här) och organisationer som arbetar å våra vägnar, men endast i syfte att administrera denna Webbplats.

4.2
Vi kan även dela eller avslöja dina uppgifter: (1) när du uttryckligen begär att vi ska göra det, (2) när det är nödvändigt att involvera en extern tjänsteleverantör som arbetar å våra vägnar och behöver åtkomst till dina uppgifter för att kunna utföra arbetet, (3) när det krävs i domstolsbeslut eller enligt något juridiskt eller några regulatoriska krav, (4) för att hävda användningsvillkoren för vår Webbplats, (5) för att säkerställa våra användares och tredje parters säkerhet, (6) för att värna om våra rättigheter och vår egendom såväl som tredje parters rättigheter och egendom eller (7) till en tredje part som förvärvar eller till vilken vi överlåter i stort sett alla delar av våra tillgångar och vår verksamhet.

Lagring av dina uppgifter

5.1
Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det behövs för att vi ska kunna använda dem så som beskrivs ovan eller i syfte att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Länkar till andra webbplatser

6.1
Denna Webbplats kan då och då innehålla länkar till och från andra webbplatser som vi inte har någon kontroll över och som inte omfattas av denna Policy. Om du går till en annan webbplats via en länk som vi tillhandahåller kan det hända att den organisation som äger webbplatsen samlar in uppgifter från dig som kommer att användas i enlighet med den organisationens integritetspolicy. Denna kan skilja sig från vår integritetspolicy. Observera att den externa webbplatsen regleras av sin egen integritetspolicy och att vi därför inte kan åta oss något som helst ansvar för en sådan policy.

Säkerhet

7.1
Vi implementerar och upprätthåller lämpliga tekniska och organisationsrelaterade åtgärder för att skydda de uppgifter du förser oss med via vår Webbplats mot avslöjande, användning, förändring eller förstörande som sker utan godkännande. När vi gör detta överväger vi även uppgifternas art och vilka risker de utsätts för.

7.2
Observera dock att det inte är möjligt att garantera att någon överföring via internet är 100 % säker. Vi rekommenderar därför att du är försiktig när du avslöjar personuppgifter online och att du använder allmänt tillgängliga verktyg som brandväggar, antivirus- och antispionprogramvara och liknande teknik för att skydda dig online.

Internetbaserade överföringar

8.1
Eftersom internet har global räckvidd kommer det att förekomma dataöverföringar på internationell basis när vi använder internet för att samla in och behandla dina uppgifter. Det kan hända att vi delar uppgifter med andra företag i Astellas-koncernen och med tjänsteleverantörer (i enlighet med vårt koncernavtal om dataöverföringar eller EU:s standardmässiga avtalsklausuler) för de ändamål som beskrivs i denna Policy. Vissa av dessa företag och leverantörer kan vara baserade i andra länder (t.ex. Japan och USA) som har dataskyddsregler som skiljer sig från reglerna i det land där du är bosatt. Om några av de uppgifter som samlas in via vår Webbplats delas med andra företag i Astellas-koncernen eller med tjänsteleverantörer kommer vi att säkerställa att tillämpliga avtalsregler och/eller säkerhetsåtgärder efterlevs. Vi kommer också att vidta åtgärder för att säkerställa att alla uppgifter som samlas in via vår Webbplats alltid hanteras med hög säkerhet och i enlighet denna Policy.

Dina rättigheter

9.1
Med förbehåll för tillämplig lokal lagstiftning kommer Astellas att ge alla användare åtkomst till sina uppgifter och ge dem möjlighet att begära att uppgifterna ska korrigeras, uppdateras, blockeras eller tas bort om de är felaktiga, föråldrade eller inte längre brukliga. Om du behöver åtkomst till de uppgifter som vi har om dig kan du skicka in en skriftlig begäran, med ett bevis på din identitet, till den adress som anges nedan. Om lagen tillåter det kommer varje begäran att bli föremål för en angiven avgift som är avsedd att täcka våra kostnader för att förse dig med information om de uppgifter vi har om dig.

9.2  
Om du vill att vi ska skicka information till dig ska du följa de relevanta anvisningarna på vår Webbplats och/eller i sådana meddelanden. Sedan kommer du att få möjlighet att antingen välja eller avstå från att ta emot meddelanden, beroende på reglerna i tillämplig lokal lagstiftning. Du kan när som helst be oss att ta bort ditt namn från en utskickslista som du tidigare bett oss att lägga in dig i. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@astellas.com, genom att ringa oss på +46 40 650 1500 eller genom att klicka på ”Unsubscribe” (avbeställ) i något e-postmeddelande som vi skickar till dig.

Minderårigas användning av webbplatsen

10.1  
Om du är yngre än 18 år måste du skaffa dina föräldrars/vårdnadshavares tillstånd innan du ger oss dina uppgifter via vår Webbplats. Med förbehåll för tillämplig lagstiftning kan vi be dina föräldrar/vårdnadshavare om tillstånd å dina vägnar om du är yngre än 16 år. Om vi inte får detta kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter så snart vi får kännedom om situationen.

Uppdateringar till denna Policy

11.1  
Vi kan komma att uppdatera denna Policy då och då. När detta sker kommer vi att publicera ändringarna på vår Webbplats. Om du inte samtycker till ändringarna ska du inte fortsätta att använda vår Webbplats. Om vi gör viktiga ändringar i denna Policy kommer vi att underrätta dig via e-post eller genom att lägga upp ett tydligt meddelande på vår Webbplats under en period på 30 dagar.

11.2      
Denna Policy uppdaterades senast den 07.07.2017.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Policy eller om du vill begära åtkomst till dina uppgifter kan du kontakta Astellas Pharma a/s vars registrerade huvudkontor ligger på Kajakvej 2, DK-2770 Kastrup eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@astellas.com.